Originele datum March 06, 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heeft HelpLelystad inwoners geholpen om een keus voor een partij te maken. Dit werd gedaan door partijprogramma’s van alle partijen zichtbaar en eenvoudig onder elkaar te zetten. In 2018 hebben we op 12 februari opnieuw contact gehad met alle partijen (in alfabetische volgorde):

CDA ***

ChristenUnie

Democraten 66 (D66) ***

DENK

Forum voor de Ouderen ***

GROENLINKS ***

Inwoners Partij Lelystad ***

JongLelystad

Leefbaar Lelystad

Lelystads Belang ***

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ***

PVV (Partij voor de Vrijheid)

SP (Socialistische Partij)

VVD

Van deze partijen zijn er zeven (aangegeven met ***) die daadwerkelijk de moeite hebben genomen om vóór vier maart 2018 hun partijprogramma kort en bondig te publiceren via HelpLelystad. Veel dank aan deze partijen! Dit laat zien dat deze partijen daadwerkelijk ons als inwoners, via verschillende kanalen, wil informeren.

Nu volgen alle binnengekomen partijprogramma’s. Deze worden geplaatst in volgorde op binnenkomst. De eerste genoemde partij was dus als eerste met het inleveren van hun tekst.

PvdA Lelystad:

Op veel vlakken gaat het afgelopen jaren goed met Lelystad. De werkgelegenheid stijgt hier bijvoorbeeld sneller dan in vergelijkbare gemeenten. Daar heeft onze wethouder Jop Fackeldey afgelopen jaren keihard voor gewerkt.

Werk geeft zekerheid. Maar werk is niet het enige. Helaas is zekerheid nog altijd niet voor iedereen weggelegd. Te veel mensen wachten op een betaalbare woning. Wie eenmaal in de schulden zit, komt daar maar heel moeilijk uit. En als dat soort zekerheden ontbreken, krijgen mensen ook veel sneller gezondheidsproblemen.

De komende jaren willen we daarom echt investeren in die bestaansbasis. Kortere wachtlijsten voor huurwoningen, betere hulp bij problematische schulden en minder beleidsregeltjes in de wijk- en jeugdzorg. Dat is echte preventie. Het is effectiever, het is goedkoper, en vooral: het is beschaafder.

U kunt ons vinden op Facebook, Twitter, Instagram en lelystad.pvda.nl. Vragen mag u ook rechtstreeks stellen via Whatsapp: 06-33607507. Maar belangrijkste: ga stemmen!

Lelystads Belang:

Lelystads Belang staat voor de inwoners van Lelystad hierbij denken wij aan de volgende punten:

1. De woningen eerlijk verdelen zodat eenieder gelijke kans heeft met een wachtlijst van maximaal 6 maanden.

2. Geen parkeerkosten in geheel Lelystad.

3. Meer politie op straat en tevens in de winkelcentrums cameratoezicht.

4. Groenvoorziening beter opruimen en beheren.

5. Het vliegveld openen in 2019.

6. Het promoten van het stadshart door de huren aan te passen zo dat er meer kleinere winkels/ondernemers kunnen komen.

7. Betere ouderzorg zodat eenieder zijn hulp kan krijgen.

8. De mindervaliden in Lelystad op alle manieren helpen om goed te functioneren.

Wij als Lelystads Belang hopen dat u voor ons stemt op 21 maart om deze doelen te bereiken en Lelystad vooruit te helpen.

Inwoners Partij Lelystad:

De lokale InwonersPartij, sinds 8 jaar collegepartij, heeft zich vanaf de oprichting in 2002 het typisch Lelystadse karakter eigen gemaakt: voor iedereen, door iedereen, niet bang om mee te besturen, maar wel kritisch op het collegebeleid. Alles gericht op het belang van de stad en al haar verschillende inwonersgroepen. Wij kunnen met recht zeggen: we zijn er voor elke inwoner.

Als dé lokale partij hoeft de InwonersPartij zich niet te laten ringeloren door bestuur – beter gezegd: gestuur – vanuit Den Haag, waardoor sommige landelijke partijen soms – zogenaamd ‘bij nader inzien’ – opeens qua mening in de rondte draaien, als het pluche misschien lokt. (Recent: vliegveld)

Zaken waarbij de InwonersPartij leidend was: Dierenwelzijn op de kaart, garantie voortbestaan Nationale Oldtimerdag, verantwoorde aanpak kustexploitatie, geen nachtvluchten, onderzoek Huishoudelijke Verzorging door Rekenkamer, meedoen aan Operatie Steenbreek (watermilieu), Lelystad aan tafel bij MRA (Metropoolregio Amsterdam), hinder kamerverhuur.

De InwonersPartij heeft lef

D66 Lelystad

D66 Lelystad gaat ambitieus en enthousiast de gemeenteraadsverkiezingen in. Dit doen we met o.a. de volgende speerpunten:

– Goed onderwijs (geen zwakke scholen, wel hoger onderwijs, minder vroegtijdig schoolverlaters).

– Goed klimaat (duurzame bouw realiseren, verminderen van afvalstromen en stimuleren innovatie).

– Goede zorg (inzetten op preventie, kwaliteitsimpuls WMO, aandacht voor vrijwilligerswerk).

– Het gemeentebestuur dient benaderbaar te zijn. Daarbij staat ze dichtbij haar inwoners en betrekt deze zoveel mogelijk bij de besluitvorming.

– De groei van Lelystad moet niet ten koste gaan van ons groen, het moet juist het duurzame imago versterken.

– Leegstand in het stadshart terugdringen. Daarnaast meer en betere uitgaansmogelijkheden in het stadshart bevorderen voor alle leeftijdsgroepen en doelgroepen.

– Woningbouw afstemmen op een evenwichtige bevolkingsopbouw. Wachttijd voor sociale woningbouw niet meer dan 2 jaar.

– Het creëren van werkgelegenheid door o.a. de uitbreiding van het vliegveld.

Meer weten? Zie ons verkiezingsprogramma op onze website https://lelystad.d66.nl/

Forum voor de Ouderen

Forum voor de Ouderen heeft expliciet gekozen voor een op Lelystad toegesneden zgn. lokaal totaalprogramma. Kort, helder en overzichtelijk. Daar waar andere partijen het accent leggen op het milieu, de hogere inkomens, de islamisering en de andere partijen weliswaar veel ambities opschrijven in hun partijprogramma’s welke zij veelal niet kunnen waarmaken, richt Forum voor de Ouderen zich met haar programma op alle inwoners van Lelystad. Met daarin opgenomen specifiek aandachtspunten voor de gestaag groeiende groep ouderen in Lelystad, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd. Het aantal 65-plussers in Lelystad zal in de komende 10 jaar bijna verdubbelen (van 9.000 naar 17.000 65-plussers). Of te wel van 12% van de inwoners naar 22% van de inwoners. Zij zijn het die alle redenen hebben om hun toekomst, met zorg tegemoet te zien. Het zijn deze zorgen die speciale aandacht van Forum voor de Ouderen hebben.

CDA Lelystad:

Het CDA is een “brede middenpartij”. Een partij voor iedereen. Want een plaatselijke samenleving is een gemeenschap van en voor iedereen. Een gemeenschap waarin we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Voor onszelf en voor de ander. Met meer ruimte voor de visie en initiatieven van inwoners en een daarop gerichte faciliterende overheid.

Het CDA wil in de komende jaren samen met de inwoners van de stad gaan bouwen aan een beter Lelystad:

– We gaan een impuls geven aan het Stadshart door meer groen, meer woningen, aantrekkelijke bebouwing en een vorm van gratis parkeren

– We gaan ons met de inwoners inzetten voor de realisatie van 4 nieuwe brede basisscholen en toegankelijke voorzieningen op het gebied van zorg en passend onderwijs

– Het CDA wil mantelzorgers en vrijwilligers blijven steunen en eenzaamheid onder jong en oud tegengaan onder andere door het actief stimuleren van wijk- en buurtinitiatieven

Meer weten? Kijk dan op onze website www.cda.nl/lelystad. Of mail onze lijsttrekker [email protected].

GroenLinks Lelystad

GroenLinks wil een ontspannen en groen Lelystad, waarin iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en uitgedaagd wordt de eigen talenten volop te ontwikkelen.

Wij houden Lelystad groen door respect voor de natuur, energieneutrale gebouwen, duurzaam vervoer, en het stimuleren van de circulaire economie en biologische landbouw.

Wij zorgen dat iedereen meedoet door meer betaalbare huizen te bouwen, minder regels in de bijstand, extra aandacht voor het bestrijden van armoede, en een diversiteitsraad die zorgt voor verbinding in plaats van polarisatie.

Wij willen ook dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft door de wijkteams uit te breiden, zorgbehoevenden zoveel mogelijk zelf over hun zorg te laten beslissen, en niet verder te bezuinigen op de huishoudelijke hulp.

Wij stimuleren ieders talent met een jongerenraad, de terugkeer van schoolzwemmen, samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en culturele instellingen, meer stageplekken bij de gemeente, en goed jongerenwerk en goede jeugdzorg.

Stemwijzers:

Heeft jouw partij niet de moeite genomen om op deze pagina te staan? Of wil je standpunten van alle partijen vergelijken? Dat kan via deze stemwijzers speciaal voor Lelystad. Vorig jaar deed kieskompas mee, dit jaar is het er maar één.

StemWijzer: https://lelystad.stemwijzer.nl/#intro

Agenda: Groenlinks (overige partijen hebben nog geen ontmoetingen doorgegeven)

Op deze dagen kun je bovenstaande partijen persoonlijk ontmoeten:   


Keer terug naar Facebook | Twitter | Instagram | Youtube | meer HelpLelystad Artikelen

Gelezen 1888 keer!